Educatio  

Grouped Photo 1

Teachers Training

T&cir T!Vni&gi;SiiLiai!/mihiSiiLiai! ani! Si@!xiNi&k siosWiiai! miiT! ti!minii *viMiyi *Sixiki! mii!wi!r& jNisi simiini hi!yi C!.kirNi k! viili& ani! *viwiiWi&^ j! ti! siosWii k! SiiLi k! mihiSiiLini& piosiDgi& kr! C! piroti# *Sixiki!ni& piosiDgi& kr&Siktii! niWi&. *Sixiki! a! siosWiini#o P*ti*ni*wiIvi kr! C!. ani! siir& ani! UIimi siosWiiai! ti!minii ai *Sixiki!nii*vikisi miiT! *viSi!Mi rsi wirivi! C!. ti!mini& tiili&mi, ti!mini& *viMiyi sijjtii vigi!r! j!vi& biibitii!ni! Ki#bi gioBi&rtiiWi& li! C!.
aijnii *Sixiki!nii minii!viliNii! ;

aijnii *viwiiWi&^ai!ni! BiNiivivii a! *Sixiki! miiT! pidkirRpi kiyi^ sii*biti Wiiyi ti!mi C!. aij! sii@ ki!e*Sixiki! piisi! Uci& api!xiiai! riKi! C! a!Tli! ti!miNi! pii!tiinii upir pih!lii kimi krvi# pidSi!. j#ni& piwwi*tiai!, j#niimi$lyii!, j#nii minii!viliNii! siiWi! aijnii *viwiiWi&^ai! siiWi! kimi piir piidvi# aotyiti kq&ni liigi! C!. *Sixik a! j!sititi Si&Kitii! rh!.ji! a!k *Sixiknii vyivisiiyimiio timi! *viwiiWi&^ai!ni! fkti siliih aipii!. miigi^DSi^ni aipii!, ani!si#cinii! aipii! a!Tli# pi#rti# niWi& hvi! *viwiiWi&^ai! P