Educatio  

Grouped Photo 1

Bi$likiai!ni! Bi$liSii! nih&

biiLki!ni& j#D&j#D& miini*sik avisWiiai! tiWii ti!nii *vikisini& P*Oyiiai!
biiLki!miio Uqtii aivi!gii! ani! siovi!Dnii!ni! *niyi=iNini& piwwi*tiai!
siotiinii! siiWi! ke r&ti! viti^vi#
miitii-*pitii tir&k! biiLkni& *Oyiiai!ni! ai!LKiviini& piwwi*ti ani! wiNi#o biwi

Comments are closed.