Educatio  

Grouped Photo 1

Activity

 • nirxir liiki!ni! BiNiiviviinii! Bigi&rWi Pyitni
 • wii!rNi 5 Wi& 12 siiyinsi / ki!misi^/ aiT^sinii *viwiiWi&^ai!ni! ti!minii aByiisimiio pidti& mi#Sk!li&ai! ni&viir& Sikiyi ti! miiT!ni#o P!kT&li sTd& si!nTr
 • nivi viMi^ Wi& 21 viMi^ si#wi&nii biiLki!ni& Si@xiNi&k UNipii! ani! sviiBiivigiti Kiimi&ai! upir kiyi^ kr&ni! ti!miniimiio BiNivii miiT! hkiriImiktii k!Lvivi&
 • slimi a!*ryiinii biiLki! miiT! nii!li!j T#rni#o aiyii!jni
 • wii!rNi 8 Wi& 12 siiyinsi/ ki!misi^nii vigii!^ ciliivivii j!miio gir&bi ani! jRr&yiitiviiLi biiLki!ni! *vinii mi#lyi! *SixiNi aipivi#o.
 • UniiLinii simiyimiio gir&bi ani! f#TpiiWi rh!tii gir&bii! miiT! mifti sli&pir ani! cipilini#o *vitirNi.
 • miwyimi vigi^nii vid&lii!ni! diyiibi&T&Si, blidP!Sir j!vii ri!gii! miiT! *niyimi&ti li!vi& pidti& Dviiai!ni#o *vinii mi$lyi! *vitirNi
 • gir&bi biiLki! miiT! mifti pi#stiki! ani! nii!Ti! cii!pidiai!ni#o *vitirNi.
 • SiiLi ki!li!ji!miio kir*kD&^ aogi!nii f&H si!*miniir
 • siimiiJk siosWiiai! tiWii klibimiio ki@T#obi&k Biiviniiai!ni! Ujigir krvii miiT!nii f&H si!*miniir tiWii vik^Sii!pi
 • BiNiviimiio UDisi&ni viliNi wirivitii *viwiiWi&^ai! miiT! f&H kiunsili&gi
 • bii!d^ni& pi*rxii viKiti! pi*rxiinii BiyiWi& pi&d&ti *viwiiWi&^ai! miiT! mii!T&vi!Sinili kiunsili&gi
 • aijni& aiwi#*nik tiWii vyivisiiyi& mi*hliiai! miiT! giHi! api miwisi^ klibimiio *vi*viwi Pvi%ti&ai!.
 • aqvii*kyiinii bi! *Dvisi gir&bii! miiT! pi#liivini#o *vitirNi

giHi! api a!jyi#k!Sini sii!siiyiT& ni& simiiJk UIWiininii h!ti#sir Si@xiNi&k Pvi%*Iiai!ni#o lixyiiok

 • gir&bi ani! ai*Wi^k r&ti! piCiti lii!ki!ni! *Sixi&ti krvii
 • sirkir& yii!jniiai!ni& gir&bii!ni! jiNikir& aipivi& tiWii ti!nii liiBii! ti!minii si#wi& pihi!ci! ti!vii PyiInii!
 • BiNi!lii piroti# ai*Wi^k r&ti! nibiLi yi#viinii!ni! sirkir& nii!kr&ai! tiWii anyi ri!jgiir&ni& mii*hti& pi#r& piid& ti!mini! ti! miiT! siximi krvii
 • mi!*dkli/a!*nJnyir ani! Ucci aByiisi krvii miiogitii ai*Wi^k r&ti! nibiLi *viwiiWi&^ai!ni! ai*Wi^k
  sihiyi
 • Sii*rr&k r&ti! aopigi ani! miini*sik nibiLie wirivitii *viwiiWi&ai! miiT! *viSi!Mi sivilitii!
 • miini*sik *vikliiogitii wirivitii vyi*ktiai! miiT! *viSi!Mi Wi!r!pi& si!nTr UBii krvii ani! ciliivivii
 • miwyimi vigi^nii vid&lii! miiT! Dviiai!, ciSmii, tiWii anyi siiwinii! miiT! miDDRpi Wivi#.
 • *Dkr&ai! svisi#rxii kr& Sik! ti! miiT! ti!mini! tiili&mi aipivi&.
 • *viwiiWi&^ai!ni! ki!Silyi ani! k!LviNi& j!vi& biibitii!miio piiyiini#o *SixiNi aipi& aipiNi& siosO%*tini#o jtini ani! f!liivii!.
 • riMTV Ptyi! P!mi ani! *niMqi Ujigir krvii miiT! yi#viinii!ni! aihviini krvii ani! ti!mini! *vi*viwi
  siimiiJk Pvi%*Iiai!miio ji!dvii.