Educatio  

Grouped Photo 1

Counseling

ai kiunsi!li&gini#o siiD# gi#jriti& kr&a! tii! siliih minii!*viZiini. aij aipiNiio Biirti D!Simiio anii*DkiLWi& kiUnsi!li&gi Witi# aivyi# C@. aipiNiio Biirtimiio siliih aipiviini#o kiyi^ a! miohDaoSi! *Sixiki!,wimi^gi#r#ai!, miitii-*pitii ani! vid&lii! Firi apiiyi C!. ai siliih piwwi*ti aiD!SiiImik siliih piwwi*ti kh& Sikiyi aWivii *niD!^^SiiImik piwwi*ti piNi kh& Sikiyi . j!mii siliihWi&^ni! si&wi! si&wi& ti!ni& mi#Sk!li&nii! uk!li si#civiviimiio aivi! ani! ti!ni! ami#k *sWi*timiio ami#k r&ti! viti^vi# ji!ea! ti!vi& siliih aipiviimiio aivi! jyiir! siliihWi&^ni! fr& ki!e mi#Sk!li& aivi! tii! ti! siliihkir piisi! aivi&ni! pii!tiini& mi#Sk!li& jNiivi! ani! fr& Uk!li mi!Lvi&ni! jiyi. ai piwwi*ti aipiNiio Biirtimiio viMii!^Wi& a*siIiIvimiio C! ani! aij! piNi ti!nii! mii!T!Biigi! amili Wie rhyii! C!.

minii!vi@Ziinimiio ani!k minii!vi@Ziini&ki!a! kiunsi!li&gi upir sioSii!wini kr!li C!. ani! *vi*viwi piwwi*tiai! Firi miinivimininii viti^nini! simijviini& ki!*SiMi kr& C!. Ptyi!k minii!vi@Zii*niki!ni#o miinivijiti PIyi! cii!kksi Pkirni#o yii!giDini rh!li#o C!. aimi Ctii kili(( ri!jsi^ni#o siliihminii!*viZiini xi!=ini#o yii!giDini nii!wipii=i C!. kili( ri!jsi^ni& Wi&yir& PmiiNi! vyi*ktimiio simisyiiai!nii simiiwiinini& aioti*rk si#z hi!yi j C!. fkti ti!ni! yii!gyi r&ti! ti!miioWi& bihir kiq& ti!nii! ti!nii miiT! Upiyii!gi krtii krviinii! hi!yi C!.ai simisyiiai! ani!k Pkirni& hi!e Sik! j!nii! uk!li vyi*kti pii!tiini& liigiNi&ai! ani! Biiviniiai!ni! miwyimi riKi&ni! nih& piroti# viistivi&ktii ani! simiyi ani! sioji!gii!ni! wyiinimioi riKi&ni! kr! tyiir! ti! pi*rpikvitii tirf ani! *vikisi tirf gi*ti kr! C! ti!mi kh& Sikiyi.

vyi*ktini& ani!k simisyiiai! hi!e Sik!.ai simisyiini#o mi#L vyi*ktini& *viciirwiirini#o C!. j!mi k! ki!e a!k vyi*ktini! ami#k *sWi*timiio Ki#bi gi#ssii! aivi! C! jyiir! anyini! a! j *sWi*timiio gi#ssii! niWi& aivitii!.ai vyi*ktia! vyi*ktia! Simisyiiai!ni! ji!viinii! aoDij j#Di! J#Di! C!. ai simisyiiai!ni! ji!viinii a*Bigimimiio Wiyi!lii! frk ai!LKiviini& P*Oyiimiio kiunsi!li&gi mihIvinii! Biigi Bijvi! C!. kili( ri!jsi^ni& Wi&yir& PmiiNi! vyi*ktini! simisyiiai!ni! ji!viinii! a!k aWivii bi! Pkiri! hi!e Sik! jyiir! kiUnsi!li&gimiio vyi*ktini! ki!e piNi *sWi*tini! ji!vii simijviinii ani!k *viklpii! kiunsi!li&gimiio Pipti Wiiyi C!. j!nii pir vyi*kti *viciir kr&ni! pii!tiini& simisyiiai!ni! aligi r&ti! j#a! C!. ani! ti! pii!tiinii Upir kimi krvii ti@yiir Wiiyi C!. aimi vyi*kti jyiir! pii!tiini& mi#Sk!li&ai! miiT! pii!tiinii upir j kimi krviini& SiRaiti kr! tyiir! ti! mi#Sk!li&ai! k! sioji!gii!ni! j#Di a*BigimiWi& ji!vii P!riyi C! ani! pii!tiini& mi#Sk!li&ai! upir jiti! kimi krvii miiT! ti@yiir Wie jiyi C!.ani! ti!ni! kirNi! ti!ni! pii!tiinii *vikisimiio mihIvinii! fiyiDi! militii! D!Kiiyi C!.

vyi*ktini! ki!e ri!j riowi&ni! Kividivi! ti!nii krtii ti!ni! ki!e rsii!e krtii Si&Kivi& D! tii! ti!ni& piriviliobi&tiimiioWi& homi!Sii miiT! mi$*kti miL& jiyi anyiWii vyi*kti pii!tiini& ki!e piNi Pkirni& mi#Sk!li& miiT! homi!Sii anyi anyi vyi*ktinii! aiSiri! Sii!wiSi!. aimi ai a*niD!^SiiImik piwwi*timiio kili( ri!jsi^ Firi apiiyi!lii aotyiti mihIvinii si#cinii! Firi ani! siopi$Ni^ miinivi&yi a*Bigimi Firi kiUnsi!li&gi kriyi C!.

ni&ci! aipi!li mi#DDiai!miio kiunsi!li&gi krviimiio aivi! C!.

  • ciield kiunsi!li&gi,
  • P& mi!r!j kiUnsi!li&gi
  • pii!sT mi!r!j kiunsi!li&gi,
  • pir&xiinii BiyiWi& pi&ditii *viwiiWi&^ai! miiT! kiunsi!li&gi
  • k!r&yir kiunsi!li&gi,
  • sii!*siyili Pi!mbili!mi,
  • dVgi a!d&kT miiT!ni#o kiunsi!li&gi
  • f!*mili& Pi!mbili!mi,
  • si#siieT T!ndnsi& miiT!ni#o kiUnsi!li&gi

j!vii *vi*viwi simisyiiai!nii simiiwiini miiT! kiunsi!li&gi krviimiio aivi! C!.

kiunsi!li&gi miiT! giHi! api a!jyi#k!Sini sii!siiyiT& ani#Bivi&,*niMNiioti ani! tijZi siiyiki!lii!JsTni& T&mi riKi! C!. kiunsi!li&gi krniiri *niMNiioti vyi*ktiai! miinyitii Pipti yi#*nivi^si&T&miioWi& kiunsi!li&ginii! ki!si^ kr!li hi!yi C!. ai kiunsi!li&gi Firi simiijniio *vi*viwi vigii!^ Firi simisyiiai!nii uk!li miiT! siopi$Ni^ minii!vi@Ziini&k tiWii miinivi&yi a*Bigimi siiWi! kiunsi!li&gi krviimiio aivi! C!. ai kiunsi!li&gimiio vyi*ktini& ai!LKi tiWii ti!nii Firi kh!viiyili *vigitii!ni& siopi$Ni gi#ptitii jiLviimiio aivi! C!.j!Wi& siliihWi&^ ki!e piNi Pkirnii! sioki!ci ani#Bivyii vigir pii!tiini& simisyiiai! jNiivi& Sik!.

ai kiunsi!li&gini& si!viiai! mi!Lvivii miiT! ki!e ciij^ li!viimiio aivitii! niWi& fkti a!k *Dvisi agiiUWi& a!pii!enTmi!nT li!viini& rh! C!. Upiri!kti DSii^vi!li ki!e piNi Pkirni& simisyiiai! miiT! kiunsi!li&gini& si!vii mi!Lvivii miiT! ni&ci! jNiivi!li fi!ni niobir Upir fi!ni kr&ni! mi#liikiti miiT! simiyi mi!Lvi& li!vii *vinioti&.

giHi! api a!jyi#k!Sini sii!siiyiT&
fi!ni niobir 079-2756 18 49 mii!biieli niobir ; 94290 35971