Educatio  

Grouped Photo 1

About

amiiri! aiSiyi ;
uIimi Jvini Jvivii miiT! jRr& a!vii piiyiinii *SixiNini! aijnii pi*rviti^ninii Pviih! astivyisti kr& niiKyi#o C!.aijnii *SixiNi! *vi?iWi&^ai!ni! a!kigiHtiini! biDli! vyigiHHtii aipi& C!. ainioDni! biDli! aiOmiktii aipi& C!.ani! Jvininiio siicii hrKini! biDli! ti&viH h*rfieni& Bi!T aipi& C!. *Sistinii niimi! SiiLi, ki!li!j, pi*rviir ani! simiij *viwiiWi&^ai!ni! sititi DbiiNimiio riKi& ti!mini! tiiNi ani! tiNiivi aipi! riK!i C!.
jri *viciir&a!………….

 • aij! aipiNi! Sii miiT! aividti krtii D!Kiivini! viwi# mihIvi aipi&a! C&a!
 • BiNiviimiio hi!*Siyiir *viwiiWi&^ni! j mihIvi miL! ani! BiNivii *siviiyini& aividti wiriviniirni! aipiNii! simiij ani! *SixiNi PWii Sii miiT! avigiNi! C!
 • BiNiviimiio nibiLi sii*biti Witii *vi?iWi&^ai!nii UmiDi gi#Nii!ni! Ki&livivii miiT! aipiNi& *SixiNi PWiimiio Si#o vyivisWii C!. ?

jri e*tihisi tipiisi&a! tii! Kyiili aivi! k!………….
D#*niyiinii mii!Ti Biiginii mihini vyi*ktiai! mii=i ucci *SixiNi Pi*ptini! kirNi! nih& piroti# uIimi ximitiiai!ni! bihir liiviviinii! si#oDr avikiSi Pipti WiviiWi& ti!minii! *vikisi Wie Sikyii! htii!.j!nii! liiBi simigiHH *viX ti!mini& P*tiBiini! yiiD kr&ni! lie rhyi# C!. nih& k! ti!minii *SixiNinii kirNi!.a*ho *SixiNini#o mihIvi ai!C# aiokviinii! aiSiyi jri piNi niWi&. a!vii *SixiNini& *hmiiyiti krviini& viiti C! jyiio miinivi& miinivi& vicci!nii siobiwii!ni! a!k UIimi gi*rmii miL!. Jvinini& nikkr viisti*viktiiai!ni! simijviinii! C!.*vikT pi*r*sWiti&ai!nii! siiminii! krviinii! C!.miini*sik ani! Sii*rr&k sviisWi jiLvi&ni! pii!tiini& jitini! siximi kr& Sik! ti!vii *SixiNini& viiti C!.*SixiNi a! j! siici#o *viciirtii Si&Kivi!. Jvinimiio k#Drti tirfWi& miL!li sihj aioniDni! siWiviir! pii!tiinii ani! anyinii Jvinimiio siici# *viciirviini& *DSii bitiivi& Sik! ti!vii *SixiNi Firi j simiij ani! riMTV siici& Pgi*tinii! ani#Bivi kr& SikSi!.

*SixiNi Ptyi!k vyi*ktimiio rh!li& anioti sioBiiviniiai!ni! ai!LKi& ti!mini! yii!gyi *DSii tirf viiLviini#o Bigi&rWi kiyi^ krviiniio ai mihiyiZimiio sii@ ki!e pii!tiini& yiWiiyii!gyi aih#ti& aipi&ni! riMTVsi!vii krviinii! avisir Pipti kr& Sik! ti! j amiiri! aiSiyi C!.kh!viiyi C! k! *DSii biDlyii vigir DSii niWi& biDliiti& pi*rviti^ninii ai Pviihmiio *SixiNi miiT!nii! hkiriImi a*Bigimi simiij k!Lvi! ani! *SixiNinii! siicii! h!ti# simij! tii! j vyi*kti, simiij ani! riMTV mijbi#ti WiSi!.

amiiri ai aiSiyini! fL&Bi$ti krvii aipinii! siiWi-sihkir amini! *SixiNiniio ai UmiDi kiyi^ krviimiio ani!ri! UIsiih, ji!mi ani! j#ssii! PDini krSi!.

amiiR lixi ;

aijnii yi#gimiio *SixiNini#o mihIvi sii@ ki!ea! svi&kiyi^# C!.siotiinii! piiCL *SixiNinii! tii!*tiogi Kicii!^, giLikipi h*rfie ni& ai Di!dmiio siotiinii!ni! UIimi *SixiNi aipiviini& jviibiDir&a! viili&ai!ni! miini*sik tiiNini& Bi!T miL& C!.aiTli# krvii Ctii *vi?iWi&^ai!ni#o BiNitir Ptyi!ni#o UDisi&ni viliNi Ucci *SixiNini& api!xii riKitii viili&ai!Wi& sihni Witi# niWi&.ainii Upiiyimiio *viwiiWi&^ai! Upir ji!r-j#limi,Tyi#Sini, SiiLi biDli& j!vii aid!wie pigilii li!vii Ctii ti!minii pi*rNiimimiio k! D!Kiivimiio e*cCti si#wiiri! ji!vii miLtii! niWi&.
aivii simiyi! miitii – *pitii tirfWi& biiLki! upir viwi# wyiini aipii!.biiLki!ni& si#*viwiiai!miio kipi mi#ki!, ti!mini! viwi# simiyi aipii!. kdkieWi& kimi lii!.aivii ki!e si#=ii! k! ti!nii! amili kirgiti ni&vidtii! niWi&.miiT! amiir# lixyiioki! ni&ci! mi#jbi C!.

 • *SixiNi sii@ miiT!, sii@ *SixiNi miiT!. riMTVnii! Ptyi!k vyi*kti siixir bini& *SixiNini#o mihIvi simij! ani! simijivi! ti! amiir# lixi C!.
 • simiijnii C!viidiniio miiNisi si#wi& PiWi*mik *SixiNi pihi!ci! ti!vi& rijk&yi, siimiiJk vyivisWii Firi ai*Wi^k miiLKi# rciiyi ti! amiiR lixi C!.
 • si#wiirilixi& *SixiNini& *hmiiyiti krvii miiT! ani! ti! miiT! simiijmiio a!k hkiriImik a*Bigimi UHBii! krvii! ti! amiiR lixi C!.
 • nibiL& ai*Wi^k *sWiti&nii aBiivi! aWivii niioNiiniio aBiivi! ki!e *SixiNiWi& vi*cioti ni rh! ti! miiT! kimi krvi#o ti! amiir# lixi C!.
 • *nirxirtiia! ki!e piNi simiij miiT! kolik&ti biibiti C!. *nirxirtii niibi#D&nii ai a*Biyiinini! jnimiinisimiio viNi& li!vii miiT! amiir& kT&biwwitii a! j amiiR lixi C!.
 • vyi*ktimiio rh!li& anioti sioBiiviniiai!ni! *SixiNiniio miiwyimiWi& *vi?iWi&^kiLWi& j aividtii!ni! bihir liivi&ni! simiijUpiyii!gi& kiyi^ krviini#o amiir# lixi C!.
 • rciniiImik *Oyiiai!,nivii nivii Pi!j!kT vyihviirmiio upiyii!gi& a!vii kiyii!^ni& siici& simij ani! ai!LKi aipitii *vi*viwi kiyii!^ Firi *viwiiWi&^ai!miio rh!li& aoniti sioBiiviniiai!ni! bihir liivi& ti!mini& aividtini! Ki&livi& ti!miniimiio aiImi*viXisi jigi! ti! amiir# lixi C!.
 • Jvinimiio fkti d&gi&Hai! nih& piroti# Ziini j Jvininii! siicii! aioniD apiivi& Sik! ti!vi& simij tirf simiijni! *DSii bitiivivi& a! amiiR lixi C!.
 • *SixiNi a! j! siici# *viciirtii Si&Kivi!.Si@xiNi&k liiyikitini& siiWi! siiWi! aipiNi& Biirti&yi piropiri ani! visi#D!vi k#oT#obikmini& Biivinii Ptyi!k vyi*ktimiio Ujigir krviini# amiir# lixi C!.
 • *SixiNi a! vyi*kti vyi*kti vicci!ni& simijni! siikir kr& aipiviini#o kiyi^ kr! C!. *SixiNiniio miiwyimiWi& viili& ani! *viwiiWi&^ vicci!, *Sixik ani! *SiMyi vicci!, pi*ti ani! pi*Ini vicci!, ni!tiiani! Pji vicci!, miitii *pitii ani! siotiinii! vicci!niio siobiwii!miio simijDir& k!Lviiyi ani! ti! miiT! sititi PyiIniSi&li rh!vi# ti! amiir# lixi C!.
 • *SixiNiniio miiwyimiWi& sibiL simiijnii widtir Firi UmiDi riMTVnii *nimiiNi^ni#o amiir# lixi C!.

giHi! api a!jyi#k!Sini sii!siiyiT&nii diyir!kTr ani! mi!ni!Jogi TVsT& *viSi!;

 • `& k!.si&.Siih gi!Hi api a!jyi#k!Sini sii!siiyiT&nii diyir!kTr ani! mi!ni!Jgi TVsT& C!.
 • ti!ai! *SixiNixi!=i! 1998Wi& ji!diyi!lii C!.
 • aByiisi; bi&.ki!mi. jnii^li&zmi, bi&.a!.{siiyiki!lii!J} *dplii!miio eni k!*ryir kiUnsi&lir {gi#jriti yi#*nivi^si&T&}
 • D#rDSi^ni-T&.vi&.niieni, e.T&.vi&., vi&.T&.vi&., J.T&.pi&.a!li.j!vi& T&.vi&.ci!nilii!miio *SixiNini! ligitii Ti!k Sii!
 • *Dvyi Biiskr j!vii P*ti*Mqti aKibiirmiio *viwiiWi&^ai! ani! *SixiNi miiT!nii ai*T^klsi.
 • a!jyi#k!Sinili kiunsi!lirni& si!viiai! ti!ai! *viwiiWi&^ai! viili&ai! ani! *vi*viwi siosWiiai!miio aipi& rhyii C!.
 • viili& *mi=ii! miiT!ni#o pi#stik BiNitirni! bih!tir biniivi! viili& piioci viir pi$ni;mi#*Fti Wie ci#k& C!.
 • *viwiiWi&^ai! miiT!ni#o pi#stik hllii! sT#dnT
 • T!Vni&gi Pi!giimi ; gi#jriti sirkirniio *vi*viwi Kiitiiai! j!vii k! pii!*olisi, si!lsiT!xi, h!lWi, fi!r!nsi&kli!bi, j!lisTif, myi#*ni.ki!pii!^r!Sini,niibiid^ bi!ko tiWii O%*Mi sihkir& miodL&nii ci!rmi!ni`&ai! ani! mio=i&ai! miiT! T!Vni&gi Pi!giimi kr!li C!.ani! sirkir& ani! awi^sirkir& j!vii *vi*viwi Kiitiiai!miio ti!mini& tiili&mi& si!viiai! aipi!li C!.
 • *viSi!Mi pii!*lisi kiyi^Omi ; kliisi vini ai!*fsisi^ tiili&mi kiyi^Omimiio Bi$tipi$vi^ diyir!kTr jnirli ai!f pii!*lisi `& Kiodviiviilii siih!bi ani! ai.J. hsimi#KiBiie piT!li siih!bi siiWi!nii sii*niwyimiio kopini& tirfWi& piiyilii!T T!Vnir tir&k! si!viiai! aipi!li C!.
 • Si@xiNi&k tiili&mi& kiyi^Omi ; SiiLiai!, ki!li!ji!miio T&cir T!Vni&gi, sT#dnd d!vilipimi!nT tiWii pi!r!nT&gi ani!
 • kir*kD&^ni! giiedliiensini! ligitii si!*miniir tiWii vik^Sii!pi kr!li C!. si!Tr& klibi,j!si&aie tiWii ani!k siimiiJk siosWiiai!miio piNi ti!mini& si!viiai! aipi& ci#kyii C!.
 • aipiNi& Biirti&yi piropirini! Ujigir krti& ki@T#obi&k Biiviniiai!ni! simiJ ni! ti!ni! Ptyi!k vyi*kti pii!tiinii Jvinimiio utiir! ti! aotyioti jRr& C!. miiT! ti!ai!a! k#oT#obinii Ptyi!k vyi*kti ai Biivinii simij! ani! ti! wyiinimiio riKi! ti! h!ti#sir pi*rviirniio Ptyi!k siDsyini& umir ani! avisWiini! wyiinimii riKi&ni! ti!mini! spiSi^tii *viMiyii! PmiiNi! j#Di j#Di si!*miniir tiWii vik^Sii!pi kyii^ C!.j!nii! timiimi vigii!^a! aDBi#ti sihkir aipi!li C!.
 • sii!fT sk&li T!Vni&gi Pi!giimi ;P*tiMq&ti ani! miinyitii Pipti siosWiiai!miio pisi^niili&T& d!vilipimi!nT, gii!li si!T&ogi Tiemi mi!ni!jmi!nT ki!myi#*nik!Sini sk&lisi,tiWii mii!T&vi!Sinilinii spi&kr tiWii sii!fT sk&li T!Vni&giniio miisTr T!Vnir tir&k! si!viiai! aipi!li C!.
 • Pi!giimi a!nkr ; *vi*viwi Si@xiNi&k kiyi^Omii! ani! evi!nTsimiio kiyi^Omi siociilikni& {a!nkr}ni& Bi$*miki
 • a!kdmi&k a!Sii!*Siyi!Si ai!f gi#jritinii amiDiviiD ci!pTrnii mio=i& tir&k! si!viiai! aipi!li C!
 • amiDiviiD a!jyi#k!Sini gi#Hpiniio mio=i&, ki!-ai!*dni!Tr,d!vilimi!nT ai!*fsir,
 • hili amiDiviiD a!jyi#k!Sini gi#Hpinii aiJvini piiyii!*niyir a!dviiezr kmi&T&nii mi!mbir C!.

giHi! api a!jyi#k!Sini sii!siiyiT&ni& Pvi%ti&ai! ;

 • *nirxir liiki!ni! BiNiiviviinii! Bigi&rWi Pyitni
 • slimi a!*ryiinii biiLki! miiT! nii!li!j T#rni#o aiyii!jni
 • wii!rNi 8 Wi& 12 siiyinsi/ ki!misi^nii vigii!^ ciliivivii j!miio gir&bi ani! jRr&yiitiviiLi biiLki!ni! *vinii mi#lyi! *SixiNi aipivi#o.
 • UniiLinii simiyimiio gir&bi ani! f#TpiiWi rh!tii gir&bii! miiT! mifti sli&pir ani! cipilini#o *vitirNi.
 • gir&bi biiLki! miiT! mifti pi#stiki! ani! nii!Ti! cii!pidiai!ni#o *vitirNi.
 • SiiLi ki!li!ji!miio kir*kD&^ aogi!nii f&HH si!*miniir
 • siimiiJk siosWiiai! tiWii klibimiio ki@T#obi&k Biiviniiai!ni! Ujigir krvii miiT!nii f&H si!*miniir tiWii vik^Sii!pi
 • BiNiviimiio UDisi&ni viliNi wirivitii *viwiiWi&^ai! miiT! f&HH kiunsili&gi
 • bii!d^ni& pi*rxii viKiti! pi*rxiinii BiyiWi& pi&d&ti *viwiiWi&^ai! miiT! mii!T&vi!Sinili kiunsili&gi
 • aijni& aiwi#*nik tiWii vyivisiiyi& mi*hliiai! miiT! giHHHi! api miwisi^ klibimiio *vi*viwi Pvi%ti&ai!.
 • aqvii*kyiinii bi! *Dvisi gir&bii! miiT! pi#liivini#o *vitirNi

giHi! api a!jyi#k!Sini sii!siiyiT& ni& simiiJk UIWiininii h!ti#sir Si@xiNi&k Pvi%*Iiai!ni#o lixyiiok

 • gir&bi ani! ai*Wi^k r&ti! piCiti lii!ki!ni! *Sixi&ti krvii
 • sirkir& yii!jniiai!ni& gir&bii!ni! jiNikir& aipivi& tiWii ti!nii liiBii! ti!minii si#wi& pihi!ci! ti!vii PyiInii!
 • BiNi!lii piroti# ai*Wi^k r&ti! nibiLi yi#viinii!ni! sirkir& nii!kr&ai! tiWii anyi ri!jgiir&ni& mii*hti& pi#r&
 • piid& ti!mini! ti! miiT! siximi krvii
 • mi!*dkli/a!*nJnyir ani! Ucci aByiisi krvii miiogitii ai*Wi^k r&ti! nibiLi *viwiiWi&^ai!ni! ai*Wi^k
 • sihiyi
 • Sii*rr&k r&ti! aopigi ani! miini*sik nibiLie wirivitii *viwiiWi&ai! miiT! *viSi!Mi sivilitii!
 • miini*sik *vikliiogitii wirivitii vyi*ktiai! miiT! *viSi!Mi Wi!r!pi& si!nTr UBii krvii ani! ciliivivii
 • miwyimi vigi^nii vid&lii! miiT! Dviiai!, ciSmii, tiWii anyi siiwinii! miiT! miDDRpi Wivi#.
 • *Dkr&ai! svisi#rxii kr& Sik! ti! miiT! ti!mini! tiili&mi aipivi&.
 • *viwiiWi&^ai!ni! ki!Silyi ani! k!LviNi& j!vi& biibitii!miio piiyiini#o *SixiNi aipi& aipiNi& siosO%*tini#o jtini
 • ani! f!liivii!.
 • riMTV Ptyi! P!mi ani! *niMqi Ujigir krvii miiT! yi#viinii!ni! aihviini krvii ani! ti!mini! *vi*viwi
 • siimiiJk Pvi%*Iiai!miio ji!dvii.