Educatio  

Grouped Photo 1

Child CareView More

ci!r&T& vik^

slimi a!*ryiinii biiLki!ni! *viniimi$lyi! pi#stiki!, nii!Ti!, sT!Sinir&,ani! BiNiivivii miiT!nii *vi*viwi kiyi^Omii!, gir&bi biiLki! miiT! f#d, Dviiai!, kpidi, *viwiiWi&^ai! miiT! nii!li!j T#r, ani! etir Pvi%*Iiai!.

Read More

pii!li&si T!Vni&gi

slimi a!*ryiinii biiLki!ni! *viniimi$lyi! pi#stiki!, nii!Ti!, sT!Sinir&,ani! BiNiivivii miiT!nii *vi*viwi kiyi^Omii!, gir&bi biiLki! miiT! f#d, Dviiai!, kpidi, *viwiiWi&^ai! miiT! nii!li!j T#r, ani! etir Pvi%*Iiai!.

Read More

Fail To Pass

Ptyi!k vyi*kti Jvinimiio f!li T# piisini& jni&^ krtii! j hi!yi C!. ar! ti!nii! mi#Kyi h!ti# piNi piisi Wivi# j hi!yi C!. piisi Wiviini& Tkiviir& ti!ni& mih!niti ti!ni! miL!li miigi^Dsi^ni, simiyigiiLi!, aioti*rk si#z ai biwi& biibitii! tii! piC&Wi& giNitir&miio li!viiyi C!. piroti# a! viistivi&ktii C! k! Ptyi!k vyi*kti Jvinimiio sifLtii zoKi! C!. ani! sifLtiinii! rstii! a! *niMfLtiini& gili&miioWi& j pisiir Wiiyi C!.

Learn More

Counseling

ai kiunsi!li&gini#o siiD# gi#jriti& kr&a! tii! siliih minii!*viZiini. aij aipiNiio Biirti D!Simiio anii*DkiLWi& kiUnsi!li&gi Witi# aivyi# C@. aipiNiio Biirtimiio siliih aipiviini#o kiyi^ a! miohDaoSi! *Sixiki!,wimi^gi#r#ai!, miitii-*pitii ani! vid&lii! Firi apiiyi C!. ai siliih piwwi*ti aiD!SiiImik siliih piwwi*ti kh& Sikiyi aWivii *niD!^^SiiImik piwwi*ti piNi kh& Sikiyi .

Learn More

N.T.T

N.T.T. nii! ki!si^ a! pli! gi#Hpi, j#*niyir k!.J. *si*niyir k!.J. nii biiLki!ni! BiNiiviniir *Sixiki! miiT!nii! ki!si^ C!. aijniio spiwii^Imik yi#gimiio Ptyi!k miitii-*pitiini! pii!tiinii siotiinini! anyini& sirKiimiNii&miio aigiL riKivi# C!. ti! miiT! ti! kioe piNi Kici^ krvii ti@yiir C!.nisi^r&ni& SiiLi ciliivitii siociiliki! ai viitini! biri!bir simij! C!. ai miiT! ti!ai! *vi*viwi Pkirni& si#*viwiiai! SiiLimiio UBi& kr! C!.

Learn More

To Arrange Seminar & Workshop Contact Us

Seminar & Workshop

 • Know Your Personality
  Know Your Personality

  ...

  Know Your Personality">read more
 • Career Guidance
  Career Guidance

  ...

  Career Guidance">read more
 • vi!likmi bi!bi&
  vi!likmi bi!bi&

  giBi^ sioskirni#o mihIvi giBi^visWii Drmyiini minini! Pf#*lliti riKiviini& piwwi*ti wyiini Firi Ucci *viciiri!ni#o sioskrNi pi*ti- pi*Inia! li!vii j!vi& kiLJ ani! miivijti...

  vi!likmi bi!bi&">read more
 • Bi$likiai!ni! Bi$liSii! nih&
  Bi$likiai!ni! Bi$liSii! nih&

  biiLki!ni& j#D&j#D& miini*sik avisWiiai! tiWii ti!nii *vikisini& P*Oyiiai! biiLki!miio Uqtii aivi!gii! ani! siovi!Dnii!ni! *niyi=iNini& piwwi*tiai! siotiinii! siiWi! ke r&ti! viti^vi# miitii-*pitii tir&k! biiLkni& *Oyiiai!ni! ai!LKiviini& piwwi*ti ani! wiNi#o...

  Bi$likiai!ni! Bi$liSii! nih&">read more
 • siotiinii! pizli nih& gizli
  siotiinii! pizli nih& gizli

  siotiinii!nii miinisini! PBiivi&ti krti& biibitii! siotiinii!ni! simijvii Si#o jRr& C! siotiinii!ni& kiyi^ Ptyi!ni& a!kigiHtii viwiirviini& piwwi*tiai! miio-biipi ani! siotiinii!ni& vicci! simijNinii! piiyii! niioKiviini& siici& Umir ke ?ai Upirioti...

  siotiinii! pizli nih& gizli">read more
 • yi#gili yi#gi biDli
  yi#gili yi#gi biDli

  pi*ti-pi*Ininii siobiwii! P!mi krtii siimiiJk viwi# Sii miiT! pi*ti-pi*tini tir&k! a!k bi&ji miiT!nii aiDrnii! aiwiir aiotir&k simij pi*ti- pi*Ini vicci! *mi=iiciir& siobiwii!miio mii!kLiSi ai Upirioti wiNi# biwi#...

  yi#gili yi#gi biDli">read more
 • Bi&tir D!Kii! *nirotir
  Bi&tir D!Kii! *nirotir

  pi*rviirni#o mihIvi, aiotir -vyi*ktigiti siobiwii! liigiNi&nii Pkir ani! ti!ni& asiri! pi*rviirmiio Ptyi!k vyi*ktini& Bi$*miki ani! ti!ni#o mihIvi asirkirk siobiwii!ni& ciivi& ke...

  Bi&tir D!Kii! *nirotir">read more
 • h#o miio C#
  h#o miio C#

  Si#o miir& D&kr& Dr!k viiti miio mini! siiWi! riKi! C! ? h#o vyivisiiyi& mi*hlii C#o tii! wir ‘ miio ’ piNi C#o ? miiri gi#Nii! miiri siotiinii! ‘...

  h#o miio C#">read more
 • DiDi -DiD& simij aipi! siiD&
  DiDi -DiD& simij aipi! siiD&

  Jvininii ani#Bivinii! *nicii!d aiviniir& pi!q&nii piWiDSi^k siotiini UC!r ani! miivijtini#o mi!nyi#ali biniivi&ni! jea! pi*rviirnii! Aiwiir DiDi ani! DiD&...

  DiDi -DiD& simij aipi! siiD&">read more
 • aijnii *Sixik
  aijnii *Sixik

  aijnii *Sixikni#o miini*sik stir *Sixik ani! *viwiiWi&^ vicci!nii! siobiowini#o sviRpi *Sixikni& vyiiKyii ci*r=i *nimii^Nimii *Sixikni& Bi$*miki...

  aijnii *Sixik">read more
 • miir& SiiLi
  miir& SiiLi

  Ptyi!k *viwiiWi&^ ani! *Sixik hDyipi$vi^k svi&kirSi! k! ai miir& SiiLi C! ? viili&- *viwiiWi&^-*Sixik ani! simiijni! ji!d& aipiti& vyivisWii a!Tli! miir& SiiLi BiNitirni& siiWi! giNitir ani! widtirni! mihIvi...

  miir& SiiLi">read more

Professional Management Skills